Search form

Marcos 14:65

65Ay se linutában datu duddúma tu murang na. Ay se da pe ya amitangngán se da nga sulúngan. Ay se da nán kaggína, “Gattuam mán lugud ya nanúlung kikaw,” nán da. Ay se la simpit datu guwardiya pe kane itálaw da ngin.