Search form

Marcos 14:69

69Ay uwad manin na asassu wa babay ya nakasingan kaggína kitúni, ay nán na kadatu atán kitúni, “Kabulun ne Jesus pe idi ya tolay,” nán na.