Search form

Marcos 14:70

70Ngamay netuláyaw manin ne Pedro.

Ay kane daddán manin, ay umadanni datu atán kitúni ke Pedro, ay nán da, “Kurug mà! Ikaw ya isa kaggída ta iGalilea ka mà,” nán da.