Search form

Marcos 14:72

72Ay ittu pe yin tu kapamidduwa datu anù a magittaráut. Ay ittu pe yin tu inakadamdam ne Pedro kitu kinagi ne Jesus kaggína nga, “Kiya di pikam kapamidduwa daya anù a magittaráut ay namìluwán nà in na netuláyaw,” nán na. Ay tútu summángit tutu wala.