Search form

Marcos 14:8

8Ay kinuwa na ya kabailán na. Idi ya nangngípu na kiyà kídi ya talibangug ay angngisagána na kiyà kiya pannaketaman ku.