Search form

Marcos 14:9

9Ay ikagì kadakayu nga oray kawà na ked kalawagán ni ya kebàbànánan naya Napiya nga Dámag, ay mebàbànán pe ya kinuwa nedi ya babay ka panamdammán daya tolay kaggína,” nán ne Jesus.