Search form

Marcos 15:1

Tu nangngippan da ke Jesus ke Pilato

(Mat 27:1-2, 11-14; Luc 23:1-5; Jn 18:28-38)

1Ay kane din na pagbarngát tin, ay nagguurnung datu ap-apu datu pappádi se datu pangmanàman daya Judyu se datu maragtùgud ki lintag se ngámin datu ap-apu da, ta paggaamomanán da nu nágan tu pamàyanán da ke Jesus. Ay inalà da nge Jesus se da pingílan datu íma na, ay se da ippan ke Pilato.