Search form

Marcos 15:19

19Ay se da ipangkur tu tàdukud ári kanu mà kitu úlu na se da linut-lutában, ay se da magpalintud kitu àráng na nga magpì-pìdáyaw kaggína.