Search form

Marcos 15:20

20Ay kane mabalin da nga mangug-og kaggína, ay linàbu da kammin tu daggáng nga bádu se da ipabádu kammin tu kurug bádu na. Ay se da ilawán na ippan nin nga ilansa ki krus.