Search form

Marcos 15:24

24Ay nelansa da nge Jesus sin kitúni kitu krus. Ay se nagguuwarán datu suldádu tu bádu na sigun kitu nabúnut da kitu nagbibinnúnut da.