Search form

Marcos 15:29

29Ay datu maglilíwán na tolay, ay pináapáas da nga nán da nga magwing-wingíwing, “Di mu mà nán nga gabbán mu ya templo se mu la nga ipasíkád kammin ki unag tallu nga algaw?” nán da.