Search form

Marcos 15:39

39Ay kane masingan natu kapitán datu suldádu wa magsisíkád kitu àráng ne Jesus tu inanggassát na, ay nán na, “Kurug ga An-anà ne Dios ide ya tolay,” nán na.