Search form

Marcos 15:7

7Ay kitun na oras, ay atán tolay ya nagngágan ka Barrabas nga atán ka agba-balúdán. Ay uwad da pe ya kabbulun na nga nabálud gapu kitu angngagúra da ki gubirnu se pummatay da pe.