Search form

Marcos 16:17

17Ay ngámin daya mangurug, ay tú idi ya pakelasínán ta kaggída: Gapu kiya ngágan ku, ay makapatálaw da kadaya áran. Makapagúni da pe ka sabáli ya aggúni nga akkan da sinur-súru.