Search form

Marcos 16:20

20Ay di da kod da nawe pe yin na nagbàbànán kiya ngámin na giy-giyán. Ay e Apu ya sumeseseng kaggída peyang. Ay aggína ya nangipakammu nga kurug datu ibàbànán da gapu kadatu nakas-kasdáaw wa pangilasínán da nga pepàwa ne Dios gapu kiya pannakabalin na.