Search form

Marcos 2:10

10Ngamay ta senu mammuwán nu nga iyà nga nengágan da kitun ka An-anà Tolay, ay atán turáy ku ked kalawagán na mamakawan kadaya bas-básul…” ay se nán kitu magdapepe,