Search form

Marcos 2:12

12Ay bumángun kurug tu tolay se na nga alà tu idda na, ay se yala nga mawe yin. Ay sisinnán ngámin datu tolay, ay pinagballà da ngámin. Ay dinay-dáyaw da nge Dios nga nán da, “Awan mi pikam ma nasingan na ummán kiyán,” nán da.