Search form

Marcos 2:17

17Ay kane magìna ne Jesus tu kinagi da, ay nán na kaggída, “Akkan ittu daya magkuna nga nabílag da daya makasápul kiya duktor, nu di daya makammu wa magtakit da!” nán na. “Akkan nà inumbet nga magayáb kadaya magkuna nga namáru da nu di kadaya mamigbig ga maragbásul da,” nán na.