Search form

Marcos 2:19

19Ay nán na kaggída, “Magngílin mangán kadi daya sangaíli naya mangatáwa nu kabul-bulun da ya mangatáwa! Akkan á! Basta kabulun da ya mangatáwa, ay áwan da nga agngílin mangán.