Search form

Marcos 2:2

2Ay tútu adu tutu wala datu tolay ya naglalbet kitu giyán na. Ay díkod áwan da pagyanán nin oray kitu gagyangán. Ay nebàbànán na tu Napiya nga Dámag kaggída.