Search form

Marcos 2:24

24Ngamay kane masingan datu Pariseo tu kinuwa da, ay nán da ke Jesus, “Ye sinnam kod daya tù-tùgúdán mu! Tura da kuwaan ya ipànaw naya lintag tada kiya algaw wa aggiimáng !” nán da.