Search form

Marcos 2:8

8Ngamay dágus sala nga nammuwán ne Jesus tu agbàbànán da kampela ngin nin panggap kadatun na sal-saludsud da. Ay tútu nán na kaggída, “Tura magsabbat daya uray nu ta!” nán na.