Search form

Marcos 3

Tu nammabílag ne Jesus kitu tolay ya nagngasa tu íma na

(Mat 12:9-14; Luc 6:6-11)

1Ay kane isa ngalgaw wa aggiimáng manin, ay nawe ye Jesus kitu sinagoga nga magtùgud. Ay uwad laláki kitúni nga nagngasa tu isa nga íma na. 2Ay díkod sisímán da nge Jesus ta get nu pabilgan na tu tolay kitun na algaw wa aggiimáng. Ay atán ya ipabásul da kaggína+ . 3Ay tútu nán ne Jesus kitu tolay ya nagngasa tu íma na, “Umbet ka kidde!” nán na. 4Ay se yala nán ne Jesus kaggída, “Inna ya umannúgut kiya lintag tada, ya mangwa ka napiya onu ya mangwa ka nadakè ki algaw wa aggiimáng? Ya mamiyág onu ya pumatay?” nán na. Ngamay áwan nagúni kaggída.

5Ay tútu binubutgán nada nga sirrurungat. Ay sippapannakit pe gapu kitu akkan da nga angngur-kurug. Ay se na nán kitu tolay, “Ùnatam ya ímam!” nán na. Ay tútu inùnát na kurug, ay pummiya kurug gin tu íma na. 6Ay nagkirut datu Pariseo nga nawe yin, ay se da nagkaw-át kitu giyán datu pumane kitu Ari Herodes ta paggaamomanán da nu paannán da tu mamatay ke Jesus.

Datu adu wa tolay kitu dappit natu pisung

7Ay nagtálaw de Jesus se datu tù-tùgúdán na kitúni se da nawe kitu dappit natu pisung ka Galilea. Ay adu tutu wala datu tolay ya kummíwid kaggína. Naggagayát da ka Galilea se Judea se 8Jerusalem se Idumea se kitu panidmáng natu wángag Jordan, ay se kadatu il-íli nga adanni ka Tiro se Sidon. Gummánat da ngámin kaggína, áta nagìna da ngin datu kinuw-kuwa na. 9Ay kinagi ne Jesus kadatu tù-tùgúdán na nga pad-padánan da tu barangay nga pagtàyán na, ta senu akkan na masid-sidtán ta adu tutu wala datu tolay. 10Ata adu pinabílag na kitun, ay díkod piyán tutu wala datu magtatakit ya umadanni kaggína ta senu matùbit da. 11Ay nu masingan datu naar-aránan nge Jesus, ay magukkab da kitu àráng na, ay se makasáraw datu áran kaggída nga nán da, “Ikaw ya An-anà ne Dios!” nán da.

12Ngamay binílin tutu wala ne Jesus datu áran nga akkan da ipak-pakammu nu nágan ya katutolay na.

Tu inammíli ne Jesus kadatu sangapúlu se duwa nga apostoles

(Mat 10:1-4; Luc 6:12-16)

13Ay nanùdu manin ne Jesus kitu bantay, ay se na inayabán datu piníli na nga tolay na. Ay tútu kummíwid da kaggína, 14Namíli ka sangapúlu se duwa kaggída, nga ittu datu kabul-bulun na, ay se aggída pe ya papannan na nga magbàbànán. Aggída pe tu nengagánan na ka apostoles. 15Ay niddán nada pe ka turáy da nga mamatálaw kadaya áran.

16Ay tú dedi datu sangapúlu se duwa nga piníli na. Nge Simon na nengágan na ka Pedro, 17de Santiago se Juan nga magwagi nga annánà ne Zebedeo nga ittu datu nengágan na ka Boanerges nga “Annánà Addug” ya sarut na. 18Ay se nge Andres se Felipe se Bartolome, Mateo se Tomas, Santiago nga an-anà ne Alfeo se Tadeo se Simon na nepangágan da ka Cananeo. 19Ay se tu Judas Iscariote nga ittu tu namatiliw kammin ke Apu Jesus.

Ya básul mepanggap kiya angngirupat kiya Ispiritu ne Dios

(Mat 12:22-32; Luc 11:14-23; 12:10)

20Ay nawe de Jesus sin ka balay da. Ngamay akkan da tutu wala nga makapangán se datu tù-tùgúdán na ta adu manin datu tolay ya naglalbet. 21Ay kane ammuwán datu akkobung na tun, ay nawe da nga alà, ta nán da tolay nga magallut.

22Ay nán pe datu maragtùgud ki lintag ga naggayát ka Jerusalem nga, “Napatàyán ke Beelzebub nga ap-apu daya áran nga ittu ya mangidde ka turáy na, ay túya mapatálaw na daya ar-áran,” nán da.

23Ay tútu kirrawán ne Jesus datu tolay, ay se la nga nagpangárig kaggída nga nán na, “Mabalin nád da pataláwan ne Sairu nge Sairu?” nán na. 24“Oray nágan na nga umíli, ay akkan na nanáyun nu magpapátay da. 25Ay ummán pe nu magpapátay kampela daya tangabalay yin, ay akkan pe ya nanáyun dayán. 26Ay ummán pe nu e Sairu kampela ngin nin ya kumagúra kadaya pumane kaggína, ay akkan pe nanáyun nu di pumanda pe yin.

27Ngamay ya kurug ga kàwaán na, ay akkan wayya nga malnà naya isa nga tolay ya balay naya nakulnit ta tolay nu di na pikam punnán na pingílan. Ay nu mapíngil na ngin, ay ittu yanin ya akálà na kadaya kuw-kuwa naya nakulnit ta tolay kiya balay na,” nán ne Jesus kadatu tolay.

28Ay, “Kurug ya nán ku kadakayu nga mapakawan ngámin na básul daya tolay oray daya nadakè a kag-kagiyan da ke Dios. 29Ngamay ya mangirupat kiya Ispiritu ne Dios, ay akkan tutu wala nga mapakawan yán na básul. Ay díkod sibbabásul da peyapeyang,” nán ne Jesus, 30áta nán datu tolay nga naar-aránan ne Jesus.

Daya bíláng wawwági se ina ne Jesus

(Mat 12:46-50; Luc 8:19-21)

31Ay inumbet tu ina na se datu wawwági na, may nagsisíkád da ngala kitu lasi natu balay se da nga pinàrawán ne Jesus. 32Ay adu datu tolay ya nagtutúgaw kitu lebut. Ay nán da kaggína, “Atán kiya lasi tu inám se datu wawwágim. Ay awágan daka,” nán da.

33Ay nán ne Jesus nga summungbát kadatu tolay, “Iinda ya bíláng nga inà se wawwágì ta?” nán na. 34Ay se na la iapaapág tu mata na kadatu magtutúgaw se na nán, “Tú mà dedi daya bíláng inà se wawwágì,” nán na. 35“Ata ngámin daya mangwa kadaya piyán ne Dios, ay tú dayán daya bíláng inà se wawwágì,” nán ne Jesus kadatu tolay.