Search form

Marcos 3:1

Tu nammabílag ne Jesus kitu tolay ya nagngasa tu íma na

(Mat 12:9-14; Luc 6:6-11)

1Ay kane isa ngalgaw wa aggiimáng manin, ay nawe ye Jesus kitu sinagoga nga magtùgud. Ay uwad laláki kitúni nga nagngasa tu isa nga íma na.