Search form

Marcos 3:20

Ya básul mepanggap kiya angngirupat kiya Ispiritu ne Dios

(Mat 12:22-32; Luc 11:14-23; 12:10)

20Ay nawe de Jesus sin ka balay da. Ngamay akkan da tutu wala nga makapangán se datu tù-tùgúdán na ta adu manin datu tolay ya naglalbet.