Search form

Marcos 3:7

Datu adu wa tolay kitu dappit natu pisung

7Ay nagtálaw de Jesus se datu tù-tùgúdán na kitúni se da nawe kitu dappit natu pisung ka Galilea. Ay adu tutu wala datu tolay ya kummíwid kaggína. Naggagayát da ka Galilea se Judea se