Search form

Marcos 4:12

12Ta,

Akkan da melasínán oray sisinnán da, ay se akkan da piyán ammuwán oray gì-gìnán da, ta get magulli da ke Dios, ay pakawanan nada kadaya bas-básul da,”

nán na.