Search form

Marcos 4:15

15Ay datu nagdattág kitu dálen, ay árig daya bàbànán ne Dios nga nagìna daya tolay, ay inumbet pe ye Sairu nga nagippà kitu nagìna da.