Search form

Marcos 4:16

16Ay datu nagdattág nga aggì kitu nalus-án na pínát, ay árig daya bàbànán ne Dios nga nagìna da, ay sikkaanggam da nga nangurug kadatu nagìna da.