Search form

Marcos 4:17

17May árig akkan naggamut tu nagìna da. Ay túya akkan da nga nakapagbayág, ay naglikud da ngala ngin kane umbet ya kapar-parigátan se kapal-palakkán da gapu kitu bàbànán na nagìna da.