Search form

Marcos 4:19

19Ngamay gapu kiya lid-lídug da kídi ya kalawagán se ya amminya da kiya kinabànáng, se kadaya duddúma pikam, ay napsílán tu nammuwán da. Ay díkod áwan nagbal-balínán natu nagìna da.