Search form

Marcos 4:22

22Ay umbet tala ya oras sa kepassingan ngámin daya nasirù. Ay ngámin daya akkan pikam am-ammu daya tolay, ay mepakammu da nu kuwa áta mawadaán da ngin.