Search form

Marcos 4:25

25Ata daya mangikurug kadaya kagiyan ku, ay maamúngán ya ammu da. Ngamay kadaya akkan mangikurug kadaya kag-kagiyan ku, ay oray daya nán da nga ammu da ngin, ay mippà pikam,” nán ne Jesus kaggída.