Search form

Marcos 4:29

29Ay nu malútu win, ay túya aggáni na ngin kitu netugnu na, ta aggagáni pe yin,” nán ne Jesus.