Search form

Marcos 4:36

36Ay díkod pinanáwan da ngala datu adu wa tolay kitu dappit. Nagtakay datu tù-tùgúdán na kitu biray nga nagtutúgawán na, ay se da la nagbatta. Ay uwad da pikam ma biray ya nebulun kaggída.