Search form

Marcos 5:20

20Ay díkod nawe lugud tu tolay yin, ay se nawe kadatu sangapúlu wa il-íli ka Decapolis se na ibàbànán tu kinuwa ne Jesus kaggína. Ay ngámin datu nakagìna, ay pinagballà da pànang.