Search form

Marcos 5:30

30Ay gapu ta nàmud ne Jesus nga atán pannakabalin na nga lummawán kaggína, ay nagbaliwág nga umàráng kadatu tolay nga nán na, “Inna ya nanùbit ki bádù?” nán na.