Search form

Marcos 5:39

39Ay nán ne Jesus kane makalnà, “Tura kayu agpà a magariguddò se makas-asangit, ay akkan wayya nga natay ya an-anà! Matúdug gala,” nán na.