Search form

Marcos 6:11

11“Ay nu atán íli nga mangagáwa se akkan manggìna kadakayu, ay panáwan nuda ngala, ngamay sap-sapuwán nu daya tápù kadaya bingil nu kiya aglikud nu ngin nga mawe ka angngipakammu nu wa nadakè ya kinuwa da kadakayu,” nán ne Jesus kaggída.