Search form

Marcos 6:20

20ta mansing tu Herodes kitu Juan, áta ammu na nga namáru wa tolay, ay se kur-kurugan na nge Dios. Nu magìna na nge Juan, ay mariribù pànang, ngamay pàgan na mà nga gigìnán datu kag-kagiyan tu Juan.