Search form

Marcos 6:22

22Ay kane umbet tu an-anà tu Herodias sa babbalásang se magsála kitu àráng de Herodes se ngámin datu sangaíli na, ay naganggam tutu wala pànang tu Herodes se datu sangaíli na. Ay tútu nán na kitu babbalásang, “Magadang ka oray iinna, ay idde ku kikaw,” nán na.