Search form

Marcos 6:24

24Ay tútu nawe tu babbalásang nga nepamutù kitu ina na nu nágan natu agngan na kitu ári. Ay nán na, “Nágan naya agngan ku?” nán na. Ay nán natu ina na, “Ya úlu ne Juan na marammawtisár, nán mu,” nán tu ina na.