Search form

Marcos 6:30

Tu nammangán ne Jesus kadatu limma ríbu wa tolay

(Mat 14:13-21; Luc 9:10-17; Jn 6:1-14)

30Ay inumbet pe yin datu sangapúlu se duwa nga nebon ne Jesus. Ay kinagi da kaggína ngámin datu kinuw-kuwa da se datu netù-tùgud da.