Search form

Marcos 6:35

35Ay kane din na gumídagídám mala ngin, ay inumbet datu tù-tùgúdán na ngin nga nán da, “Gídám min, ay áwan mà babalay kídi ir-ir-er,” nán da.