Search form

Marcos 6:36

36“Ay túya napiya nu papannam mala ngin daya tolay ta senu makammu da kampela ngin nin na mawe magsápul ka gatángan da nga kanan da kadaya íli se kadaya babalay kiya lebulebut tada,” nán da.