Search form

Marcos 6:52

52Ata oray tu kinuwa ne Jesus kadatu sinápay, ay akkan da pe ya naaw-awátan, áta akkan da mapal-pallíiw datu ur-uray da panggap kitu sinápay.