Search form

Marcos 6:6

6Ay pagballà nada tura da maddi mangurug kaggína.

Tu inangngibon ne Jesus kadatu sangapúlu se duwa nga tù-tùgúdán na

(Mat 10:5-15; Luc 9:1-6)

Ay nawe manin ne Jesus kadatu babbabalay ya magtù-tùgud.