Search form

Marcos 7:10

10“Ata nán natu Moses nga, ‘Ipatag mu ya amám se ya inám. Ay ngámin daya makakagi ka nadakè kiya ama na se ina na, ay masápul la matay,’ nán na.