Search form

Marcos 7:14

Daya mamaragit kadaya tolay

(Mat 15:10-20)

14Ay kirrawán ne Jesus datu tolay, ay se na nán kaggída, “Gìnán nu idi ya kagiyan ku kadakayu ta senu maawátan nu pe,” nán na kaggída.