Search form

Marcos 7:21

21Ata ya uray ya paggayatán daya nadakè a pan-panúnut naya isa nga tolay, ummán kiya nadakè a mepanggap kiya laláki se babay se ya magtákaw se ya pumatay